سازمان گردهمایی

رئیس گردهمایی

جناب آقای دکترسید حسن هاشمی

dr_hashemi

 دبیر گردهمایی

جناب آقای دکتر رضا ملک‌زاده

dr_malekzadeh

قائم مقام دبیر گردهمایی

جناب آقای دکترعلی علیزاده

dr_alizadeh